Я – особлива дитина,
Я – ангел з одним крилом,
Боже творіння, людина,
Що бореться в світі зі злом.
В моєму серці багато
Віри, надії, тепла...
І лине мрія крилато,
І прагне любові душа…
Особливі діти - малі янголятка
що мають крилечка слабкі.
Їм так необхідна турбота і ласка
аби вони злеті змогли.

Що таке інклюзивне навчання?

Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі».  Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища,  в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів і повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.

«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання:

§  Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.

§  Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.

§  Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Основа інклюзивного навчання

Всі учні:

§  Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.

§  Мають індивідуальні здібності й особливості.

§  Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.

§  Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.

§  Пізнають скрізь.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.

Що таке інвалідність?

«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою.

§  Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства.

§  Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх.

§  Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід.

З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально — економічних обставинах.

Наше бачення інклюзивного навчання

Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом.  Інклюзивне  навчання не розділяє учнів у класі.

Переваги інклюзивного навчання.

Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм:

§  Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.

§  Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.

§  Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.

§  Залучати батьків в процес навчання і життя школи.

§  Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

§  Створювати дружні стосунки з іншими дітьми

§  Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання.

§  Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя.

§  Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами,  їх одноліткам та  вчителям в разі потреби.

§  Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може.

§  Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі.

§  Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини.

§  Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністрації

§  Сприяти  підготовці  вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання.

§  Формувати команду — директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі.

§  Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.


Оцінювання навчальних досягнень учнів із затримкою психічного розвитку початкової школи

     Оцінювання полягає у встановлені рівня навчальних досягнень учня в оволодінні змістом предмета порівняно з вимогами чинних програм.    Об'єктом оцінювання є складові навчальної діяльності учня - змістовий, операційний, мотиваційний. 

     1. Змістовий компонент охоплює знання, обсяг яких визначений навчальними програмами школи інтенсивної педагогічної корекції. При оцінці аналізуються такі показники знань: 

 а)повнота; 

б) усвідомленість; 

г) узагальненість; 

г) рівень сформованості:( знання обмежуються елементарними уявленнями у вигляді окремих фактів, елементів, об'єктів;  основний навчальний матеріал засвоєний, але під час характеристики об'єктів, явищ, поряд з суттєвими ознаками виділяються несуттєві; знання, засвоєні у формі понять, учні відтворюють їх зміст, підкріплюють прикладами з підручника; знання узагальнені, застосовуються у змінених ситуаціях.) 

     2. Операційний компонент навчальної діяльності учня уміння (способи дії) предметні, навчально-пізнавальні, контрольно-оцінні. При оцінці аналізуються такі характеристики способу дії: 

а) сформованість: - копіювання зразка способу діяльності; - виконання способу діяльності за зразком; - виконання способу діяльності за аналогією; - виконання способу діяльності в нових ситуаціях. 

б) самостійності учня під час виконання завдань: - потребує постійної допомоги; - виконує зі значною допомогою; - виконує з незначною допомогою; - виконує без допомоги. 

     3. Мотиваційний компонент навчальної діяльності учня. При оцінці аналізуються такі показники: - зацікавленість в кінцевому результаті діяльності; - зацікавленість в опануванні способом діяльності. На основі зазначених критеріїв виділені чотири інтегровані рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий. їхні загально дидактичні характеристики такі: 

     I рівень - початковий. Знання учня обмежуються елементарними уявленнями, які він може відтворити у вигляді окремих фактів, елементів, об'єктів; різними видами умінь володіє на рівні копіювання зразка способу дії; потребує постійної допомоги учителя; ставлення до виконання навчальних завдань байдуже або недостатньо позитивне. 

    II рівень - середній. Учень відтворює основний навчальний матеріал, але під час характеристики об'єктів, явищ, поряд з суттєвими ознаками, виділяє несуттєві; навчально-пізнавальними уміннями володіє на рівні виконання способу діяльності за зразком, завдання виконує з певною допомогою учителя, виявляє позитивне ставлення до розв'язання навчальних завдань. 

     III рівень - достатній. Учень володіє знаннями у формі понять; відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, вміннями володіє на рівні виконання способу дії за аналогією, завдання виконує з незначною допомогою або самостійно; виявляє зацікавленість в кінцевому результаті розв'язання навчальних завдань. 

     IV рівень - високий. Учень достатньо володіє поняттями, відтворю їх зміст, ілюструє не тільки уже відомими, а й новими прикладами; встановлює відомі внутрішньо понятійні і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, які входять до вивчених понять; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; володіє уміннями виконувати окремі етапи вирішення проблеми і застосувати їх у співробітництві з учителем; зацікавлений в опануванні способом дії розв'язання навчальних завдань.  

       Зазначені рівні навчальних досягнень молодших школярів оцінюються за 12-бальною шкалою оцінок.

I - початковий 1 - 3 бали;

II - середній 4 - 6 балів;

III- достатній 7 - 9 балів;

IV- високий 10-12 балів.